ASVH

Vi är stolta och glada över att våra hästar och ryttare presterar på en hög internationell nivå. Men egentligen inte förvånade. Uppfödningen av den svenska varmblodiga hästen har en lång tradition med en avelsfilosofi som bygger på naturlighet och hållbarhet – med ständigt goda resultat som följd.

Info om SWB-väst

Styrelse
Ordförande:
Harald Prince
Gunneröd 736
47291 Stillingsön
0768-845780
rubignon@gmail.com

Sekreterare:
Erica Borssén Berglund
Årbol 5 B
464 95 Dalskog
073-9924947
vilottie@gmail.com

Kassör:

Pia Axelsson

Ledamot:
Lena Borssén
Uleberg 335
464 65 Brålanda
0521-322 13, 0708-316200, 0703-162501
lena.borssen@folksam.se

Ledamot:
Mikael Johansson
Åregren 305
444 95 Ödsmål
0702-158144
mikael.johansson63@hotmail.com

Ledamot:
Britt-Inger Ivarsson
Olseängen 20
442 42 Kungälv
0702-022135

Ledamot:
Ulrika Jussila
Ulvstorp 240
449 90 Nol
070-8364064
ulrika.jussila@live.se

Ledamot: 
Maria Gille
Hova 406
451 91 Uddevalla
070-6377810
mariagille@live.se

 

Revisorer:
Marie Karlsson

Susanne Borssén

Ersättare:
Anna Eriksson

Valberedning:
Camilla Andersson (sammankallande)
Grimåsvägen 85
442 90 Kungälv
070-822 35 09
c.a.andersson@icloud.com

Bankgiro & Org.nr
Bankgiro 5917-8111
Organisationsnummer: 855900-5338
Stadgar
§  1  Ändamål /Verksamhetsområde

ASVH Väst är en ideell förening med ändamål att främja kvalitativ avel, uppfödning av varmblod.

I verksamheten ingår

att genomföra 3-årstest

att genomföra fölvisning samt premiering av ston

att genomföra Kvalitetsbedömning

att bedriva kursverksamhet

att bedriva annan verksamhet som är förenlig med verksamheten

ASVH Väst skall verka i Västra Götaland

 

§  2  Medlemskap och medlemsavgifter

Medlemskap beviljas av föreningens styrelse.

Detta skall beviljas uppfödare och andra enskilda personer som är intresserade av hästavel. Även juridiska personer med verksamhet inom de områden som ASVH Väst främjar kan erhålla medlemskap.

Olika medlemskap och medlemsavgifter kan förekomma. Det åligger ordinarie föreningsstämma att årligen fastställa medlemsavgiften.

Enskild medlem som förtjänstfullt har verkat för föreningens bästa kan efter förslag från styrelsen genom beslut vid ordinarie föreningsstämma utses till hedersmedlem

 

§  3  Om anslutning till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen

Föreningen kan anslutas till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH).

 

§  4  Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före mars månads utgång på dag som styrelsen bestämmer.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen beslutar därom eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.

Om föreningen är ansluten till ASVH, ska föreningsstämma vidare hållas när ASVH:s styrelse eller fullmäktige så begär för behandling av uppgivet ärende.

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen genom brev eller e-post till medlemmarna tidigast sex och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast sex och senast två veckor före extra föreningsstämma.

Föreningsstämma ska hållas på ort där styrelsen har sitt säte.

Varje medlem i föreningen har en röst. Medlem i föreningen får utöva sin rätt vid föreningsstämma genom annan medlem med skriftlig dagtecknad fullmakt. Medlem i föreningen får med stöd av fullmakt företräda högst en annan medlem.

Vid ordinarie stämma har de medlemmar rösträtt som erlagt föregående års medlemsavgift.

Medlem i klubben kan avge motion inför ordinarie stämma. Den skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Vid föreningsstämma får beslut fattas endast i frågor som har upptagits i kallelsen.

Föreningsstämman ska öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen därtill har utsett. Ordförande vid föreningsstämman ska utses av föreningsstämman. Denne behöver ej vara medlem i klubben.

Omröstning vid föreningsstämma ska ske öppet, om inte annat beslutas av stämman. Val ska dock ske genom sluten omröstning, om enskild medlem så begär. Vid lika röstetal ska stämmoordföranden ha utslagsröst. Vid val ska vid lika röstetal frågan dock avgöras genom lottning.

Vid föreningsstämma ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och av därtill utsedda justeringspersoner. Om föreningen är ansluten till ASVH, ska protokollet på ASVH:s begäran tillställas ASVH.

 

§  5  Ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid stämman.
 3. Val av justeringspersoner.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av kallelse till stämman.
 6. Godkännande av dagordning för stämman.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
 10. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för föregående räkenskapsår.
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer och ersättare
 14. Val av ledamöter i valberedningen
 15. Beslut om arvode och/eller annan ersättning till styrelseledamöter och andra representanter för BDV.
 16. Fråga om anslutning till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH)
 17. I förekommande fall, val av ledamöter och suppleanter av ASVH:s fullmäktige.
 18. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 19. I förekommande fall, behandling av ärende som ASVH:s styrelse eller fullmäktige hänskjutit till stämman.
 20. Övriga frågor

 

§  6  Styrelsen

Styrelsen ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla kommun.

Styrelsen ska bestå av lägst 5och högst 8 ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ordförande samt vice ordförande och kassaförvaltare. Sekreterare kan utses utom styrelsen.

Ledamöter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Avgår ledamot under första året av sin mandatperiod, väljs vid kommande ordinarie föreningsstämma ny ledamot för återstoden av dennes mandatperiod så kallat fyllnadsval.

 

§  7  Styrelsesammanträden

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av antalet ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut ska fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

Är styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet får ordföranden besluta ensam. Sådant beslut ska omgående anmälas till övriga styrelseledamöter.

Vid styrelsemöte ska föras protokoll som, om föreningen är ansluten till ASVH, på ASVH:s begäran ska tillställas ASVH.

 

§  8  Firmateckning

Föreningens firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer styrelsen bestämmer.

 

§  9  Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska på ordinarie föreningsstämma för en period av ett år väljas två revisor/-er med en ersättare.

Räkenskaperna skall vara tillgängliga för granskning av revisorerna senast den 31 januari, varefter revisorerna senast den 15 februari avger berättelse. Revisorerna skall i övrigt för granskning när som helst äga tillgång till föreningens kassa, värdehandlingar och protokoll.

 

§  10  Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

 

§  11  Medlemsregister

 

Föreningen ska svara för att register förs över dess medlemmar. Av medlemsregistret ska uppgift om medlemmarnas postadress och e-postadress samt födelseår framgå.

Om föreningen är ansluten till ASVH, ska föreningen tillhandahålla ASVH uppgifterna i sitt medlemsregister och utan dröjsmål informera ASVH om ändringar av dessa.

 

§  12  Utträde och uteslutning

Medlem kan genom anmälan till föreningens styrelse utträda ur föreningen.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, som inte följer föreningens eller dess styrelses beslut eller som på annat sätt motverkar dess ändamål eller intressen, kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

 

§  13  Meddelanden

Meddelanden som ska skickas till föreningens medlemmar ska skickas via brev eller e-post.

 

§  14  Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om det sker genom enhälligt beslut vid en föreningsstämma eller genom likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, med minst två månaders mellanrum, varvid beslutet vid det sista av dessa stämmor ska ha biträtts av minst två tredjedelar av de vid stämman röstberättigade.

Om föreningen är ansluten till ASVH, ska beslutad stadgeändring dessutom godkännas av ASVH:s styrelse för att bli gällande.

 

§  15   Upplösning

För upplösning av klubben fordras beslut från två på varandra följande föreningsstämmor varav den andra får avhållas tidigast sex månader efter den första.

 

§  16  Upplösning av föreningen

Föreningsstämman kan besluta om att upplösa föreningen. Ett sådant beslut ska fattas i samma ordning som ett beslut om ändring av dessa stadgar enligt § 14 första stycket ovan.

 

Verksamhetsberättelse
Denna bild är tagen av #